دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد
معرفی

مشخصات فردی

نام : احمد   ابراهیمی طالقانی

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی مدیریت صنعتی

نوع همکاری : تمام وقت

احمد ابراهیمی طالقانی

محل خدمت:   دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استادیار

^